Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

VATTENSTOPP/YTFÖRSTÄRKARE 1 L

Art.nr 006618227 Lev.art.nr 5200629335
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Vattenstopp är ett snabbindande tillsatsmedel för cement och cementbruk. Användning på hårdnad betong, golvavjämning eller puts ökar ythållfastheten. Kloridfritt. Inblandat i standardcement hårdnar pastan normalt inom ca 30 sekunder. För cementbruk gäller ca 2 minuter. Silikatbaserat.

Vattenstopp inblandat i cement eller cementbruk används för tätning av lokala vattengenombrott (flöden) i bl a betong och berg. Vattenstopp kan också användas för ytförstärkning och dammbindning av betonggolv samt som ytförstärkning av avjämningsmassor avsedda för ytbeläggning och portätning av avjämningsmassor avsedda för öppna ytor.
Densitet (kg/m³) Ca 1320
Innehåll (l) 1
Materialåtgång 1l/1,5l cement, 1l/2l cementbruk, vid ytförstärkning: 0,2-0,4l/m²
PH-värde 11
Typ Vattenstopp/Ytfösrstärkare
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.