Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

REP 990 BETONGSKYDD KOMP B 6,8 KG

Art.nr 007618807 Lev.art.nr 5200877377
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Elastisk slamningsmassa, 2-komponent, Grå. Betongskydd är en ljusgrå tvåkomponents elastisk cement/polymerbaserad slamningsmassa. Produkten levereras med en pulverdel, Komponent A och en vätskedel Komponent B. Betongskydd är mycket elastisk vid temperatur ned till -20°C och har mycket goda spricköverbryggande egenskaper. Betongskydd är vattentät men diffusionsöppen och har mycket högt motstånd mot CO2 inträngning.

Betongskydd används på betong och stål och lämpar sig som tätande och spricköverbryggande skikt. Används som skydd på broar, balkonger och terasser för att hindra karbonatisering och inträngning av vatten och salter. Betongskydd är mjuk och därför ej lämplig till golv. REP 995 Ytbeläggning är lämplig till golv med lättare trafik. Betongskydd kan användas som slutlig yta, t ex borstad, kvastad, spacklad eller sprutad struktur. Struktur görs i skikt 2 eller påförs i ett tredje skikt med önskad struktur. Målning på Betongskydd kan göras med färg lämplig för elastisk puts enligt resp. färgfabrikants anvisningar, t ex Weber Concretepaint.

- CE-märkt enligt EN 1504-2 Ytskydd för betong
- Skydd mot inträngning. Fuktkontroll. Minskning av betongens elektriska ledningsförmåga
- Slamma för porfyllnad och ytslamning
- Frostbeständig
- Kan sprutas
Användningstid Ca 60 minuter vid +20°C
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Frostbeständig Ja, enligt SS 137244
Materialåtgång Komponent A 25 kg + Komponent B 8,5l, ger ca 20l färdig massa. Färdigt skikt, 3-5 kg/m² räknat på Komponent A
Rek. skikttjocklek (mm) Ca 2 (max 3 mm)
Serie Weber REP
Typ Betongskydd
Vattentäthet Mycket hög. Bättre än för mycket högvärdig betong
Vikt (kg) 6,8
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.