Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FASADSKYDD KONCENTRAT 5 LITER
Art.nr 007520740 Lev.art.nr 5200869699

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weber Fasadskydd är ett koncentrat av silan/siloxan/mikroemulsion. Den är icke filmbildande och ger ett vattenavvisande skydd som skyddar väggar mot vatteninträngning. Minskar även smutsupptagningen.Weber Fasadskydd har god inträngningsförmåga, är diffusionsöppet och tillåter behandlade väggar att andas. Weber Fasadskydd ger vid rätt användning inga färgförändringar.

Weber Fasadskydd används som vattenavvisande skydd på murverk, puts och porösbetong. Produkten är särskilt lämplig för kalksandsten. Den skall ej användas på kalkputs. På höghållfast tät betong erhålls bättre resultat med Weber concrete impregnation. Fasadskydd kan användas på tegel men det finns en risk för att murverket kan få frostskador om teglet inte har tillräckligt hög kvatitet. Tegelleverantörens godkännande måste först inhämtas. Behandlingar av ett tegelmurverk utförs i första hand som en åtgärd när vattenläckage genom murverket måste stoppas. Vatten måste förhindras att komma in bakom ”silikonskyddat” murverk. En felaktig behandling med Weber Fasadskydd kan innebära att ommurning, putsning eller annan inklädning måste utföras. Någon garanti för att tegelmurverket ej skadas av Weber Fasadskydd kan därför ej lämnas.

- Ger ett vattenavvisande skydd på mineraliska underlag
- Särskilt lämplig för kalksandsten, tegel och porös betong
Förvaring Varmlagras
Innehåll (l) 5
Materialåtgång 0,25 liter per m² och applicering (2 appliceringar rekommenderas)
Typ Fasadskydd
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Faroangivelser

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.