Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GOLVLACK GOLVIMPREGNERING EP-V 4 KG

Art.nr 003021096 Lev.art.nr 39032
SundahusD
Hagmans Kemi
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
GOLVLACK GOLVIMPREGNERING EP-V 4 KG
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Skadlig
  • Miljöfarlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden..
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.