Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BYGGSPACKEL ARDEX A45 12,5 KG

Art.nr 002874981 Lev.art.nr 31415
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX A 45 är ett reparations- och fallbyggnadsbruk för golv, vägg, tak. För utspackling och upprätning av trappnosar, håligheter, ojämnheter i slipsatser och betongbjälklag, fallspacklingar med mera. Endast för användning inomhus.

ARDEX A 45 har ARDURAPIDEFFEKT dvs. den härdar snabbt och binder allt blandningsvatten. ARDEX A 45 är mattläggningsbar efter 1 timme. Med diffusionstäta tätskikt 24 timmar. Underlaget: ARDEX A 45 kan användas på slipsatser, betong, anhydrit, spånskivor, keramiska plattor, klinker och golvgipsskiva. På träbaserade underlag ska ARDEX E 25 tillsättas se produktblad för ARDEX E 25. Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas. Innan spacklingen påbörjas ska underlaget alltid primas. Prima med lämplig ARDEX primer enligt anvisningar i produktblad. Var noggrann med att primern får torka till en tunn och klar film innan spacklingen påbörjas. Vid täta beläggningar ska även underkonstruktionen vara uttorkad max 85 % RF.

Arbetssätt: ARDEX A 45 läggs inomhus vid temperaturer över 5°C. På icke sugande underlag som ska beläggas med en tät beläggning ska ARDEX A 45, för att bilda ett vattenabsorberande underlag, påföras i en tjocklek av minimum 3 mm. ARDEX A 45 kan spacklas ned till nära 0 mm och läggas i lagtjocklekar upp till 50 mm på ytor mindre än 1,5 m² till exempel vid fallbyggnad i badrum. På större ytor ska bruket blandas med ARDEX torrsand, kornstorlek 0,8–1,2 mm, med ett blandningsförhållande på: 3 delar ARDEX A 45 till 1 del sand.

ARDEX systemlösning: När ARDEX A 45 används i kombination med ARDEX primer som också är EMICODE EC-1 klassad uppnås optimala förutsättningar för en miljövänlig och luktfri konstruktion praktiskt taget helt utan emissioner.

Observera! ARDEX A 45 kan inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen. Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av till exempel drag, solbestrålning eller användning av byggtork.

- Allroundspackel med ARDURAPIDEFFEKT
- Beläggningsklar efter en timme
- Plastförstärkt
- Godkänd för golvvärme
- EC-1 klassad – mycket låga emissioner
Användningsområde Inomhus
Appliceringstemperatur (°C) Över +5, inomhus
Bearbetningstid Ca 15 minuter (20°C)
Beläggningsbar Efter ca 1 timme 20 °C (matta)
Blandningsförhållande 2,75 liter vatten/12,5 kg Volymdelar 1 del vatten till 3,25 delar pulver
Böjdraghållfasthet 1 dygn: 5 N
Densitet 1,4 kg/liter (blandad ca 1,9 kg/liter)
Förvaring Torrt
Gångbar Ca 1 timme (20°C)
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Materialåtgång Ca 1,6 kg pulver/m2/mm
Rek. skikttjocklek (mm) 1,5-50
Tryckhållfasthet 1 dygn 25 N/mm², 7 dygn 30 N/mm², 28 dygn 40 N/mm²
Typ Byggspackel
Tål golvvärme Ja
Vikt (kg/frp) 12,5
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.