Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EPOXIPRIMER ARDEX EP 2000 4,5 KG

Art.nr 003009160 Lev.art.nr 23414
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX EP 2000 kan användas som fukt- emissions- och Radonspärr, till sprickinjektering, som ytförstärkare och som vidhäftningsförbättrare mellan ny och gammal betong. Förstärkning av ytskikt med dålig hållfasthet.

ARDEX EP 2000 är en tvåkomponents epoxiharts. Förpackningen med 4,5 kg består av 3,2 kg Harts (Komponent A) och 1,3 kg härdare (Komponent B). Efter härdning är ARDEX EP 2000 vattenfast, frost- och väderbeständig samt har hög hållfasthet. ARDEX EP 2000 är beständig mot saltlösningar i vatten och lut liksom ett flertal förtunnade mineraliska och organiska syror och lösningar.

Underlaget ska vara sugande, poröst och torrt samt bärkraftigt. Gipsbaserade underlag ska slipas innan behandling.

Härdaren (Komponent B) blandas i hartsen (Komponent A) genom att sticka t ex en skruvmejsel genom botten på den övre behållaren i ARDEX EP 2000. Gör hål i förpackningen på flera ställen. Lyft därefter bort den övre behållaren och låt innehållet rinna ner i burken. Blanda sedan ihop hartsen och härdaren ordentligt med en maskindriven visp. OBS! Det är viktigt att komponenterna blandas väl, annars uppnås inte fullständig härdning.

ARDEX EP 2000 kan användas vid temperaturer över 5°C. När man stryker ut ARDEX EP 2000 är det bäst att använda en korthårig roller som inte släpper material. Men ARDEX EP 2000 kan även strykas på med en pensel.

Användning som spärr: Ska ARDEX EP 2000 användas som Radonspärr se även separata dokument för Radonsäkring. Stryk på ARDEX EP 2000 två gånger, andra gången vinkelrätt mot den riktning man strök på första gången. Stryk minst på 300 g/m² och strykning. Andra strykningen kan göras ca 6 timmar efter den första. Det är viktigt att det inte finns några blåsor eller hål i det andra skiktet. Ska man spackla, sätta plattor eller gjuta en slipsats efteråt ska det andra skiktet beströs rikligt med ARDEX SAND 0,8–1,2 mm blött i blött på hela ytan. OBS! inga friställen får förekomma. Detta är viktigt för att spacklet/fästmassan/slipsatsen ska ha något att fästa i. Åtgången för sanden är ca 1 kg/m². Alternativ inomhus: Inomhus kan man prima med snabbtorkande ARDEX P 82. ARDEX P 82 kräver ingen sandning.

Förstärkning av underlag med dålig ytstyrka: ARDEX EP 2000 stryks på rikligt. I normalfallet räcker det med en strykning. Om underlaget är mycket poröst och sugande kan det behövas en andra strykning. Inträngningsdjup och åtgång beror av hur sugande underlaget är samt hur underlagets överyta ser ut. För att pröva om inträngningsdjupet är tillräcklig rekommenderas att man utför provspackling. OBS! ytförstärkning har en viss standardhöjning men kan inte uppgradera en dålig yta mer än marginellt.

Sprickinjektering: ARDEX EP 2000 har mycket god inträngningsförmåga tack vare den låga viskositeten. Därför kan små sprickor som inte är genomgående, injekteras med ren ARDEX EP 2000. Blanda ARDEX EP 2000 och fyll upp sprickor. Är sprickorna bredare, blanda ARDEX EP 2000 med ARDEX SAND och fyll sprickorna. Avsluta alltid injekteringen med att strö sand över de behandlade sprickorna.

- Multifunktionsepoxi Primer
- Radonspärr
- Emissionsspärr
- Fuktspärr
- Förstärkning av ytskikt med dålig hållfasthet
- Sprickinjektering i betong
- Vidhäftningsförbättring mellan ny och gammal betong
- Limslamma under avjämningsmassa
- Emissionstestad – bidrar till en god inomhusmiljö
Appliceringstemperatur (°C) Över +5, inomhus
Bearbetningstid Ca 30 minuter (20°C)
Frostbeständig Ja, efter härdning
Förvaring Förvaras torrt
Konsistens Tunnflytande
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Materialåtgång Beroende på arbetssätt
Typ Epoxiprimer
Vikt (kg/frp) 4,5
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig
  • Miljöfarlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H302 + H332 Skadligt vid förtäring eller inandning
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten,duscha.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.