Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FLUG EFFEKT 750 ML SPRAY

Art.nr 006582316 Lev.art.nr 632267
Neudorff
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Bruksfärdig spray för effektiv bekämpning av flygande insekter. Består av naturligt pyretrum från krysantemumblomman.

Effektiv och snabbverkande spray mot flugor, getingar och andra flygande insekter, för användning inom- och utomhus. En ren naturprodukt bestående av det naturliga nervgiftet pyretrum - en substans utvunnen ur krysantemumblomman. Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.
Beteckning 31386
Innehåll (ml) 750
Typ Flugspray
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig
  • Miljöfarlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd ögonskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till lokal uppsamlingsplats.