Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BETONGFASADFÄRG PRO PANSORFLEX TJOCKFILM BW NSJ UTOMHUS 10L
Art.nr 006188131 Lev.art.nr 5209386

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Karbonatiseringshämmande helmatt fasadfärg Professional Pansorflex Tunnfilm är en karbonatiseringshämmande helmatt fasadfärg avsedd för utvändig målning på betong.
Användningsområde Utomhus
Appliceringstemperatur (°C) +5
Färg Vit
Förvaring Frostfritt
Kulör BW
Nyans Base White
Rengöring verktyg Såpvatten
Sträckförmåga (m²/l) per behandling 2-3
Torktid 10 timmar
Typ Betongfasadfärg
Volym (l) 10
Övermålningsbar (h) 12
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller miljöstation.