Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FÄRGBORTTAGNING 0,75L NONAME
Art.nr 005733898 Lev.art.nr 80316

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Effektivt färgborttagningsmedel som löser upp färg och lack baserad på olja, alkyd, latex och akrylat. Bör ej användas för färgborttagning på PVC eller andre plastmaterialer. 0,75 liter
Antal (st/frp) 3
Appliceringstemperatur (°C) Min. +18
Lagringstid 2 år
Typ Färgborttagning
Volym (l) 0,75
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H302 + H332 Skadligt vid förtäring eller inandning.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.