Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

ALFIX FOG KAKELFOG COLOUR LJUSGRÅ 20 KG.

Art.nr 006052412 Lev.art.nr 21263
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Kakelfog För sugande vägg- och golvplattor, mosaik och natursten. Inom- och utomhus. För fogbredder upp till 5 mm. Hög ytstyrka och färgstabilitet. Vatten och smutsavvisande. Klara och intensiva kulörer. Ger en slät och enhetlig fog. Smidig konsistens
Dokument

Miljövarudeklaration

Monteringsanvisning

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.