Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

ALFIX FOG KAKELFOG COLOUR LJUSGRÅ 20 KG.
Art.nr 006052412 Lev.art.nr 21263

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Kakelfog För sugande vägg- och golvplattor, mosaik och natursten. Inom- och utomhus. För fogbredder upp till 5 mm. Hög ytstyrka och färgstabilitet. Vatten och smutsavvisande. Klara och intensiva kulörer. Ger en slät och enhetlig fog. Smidig konsistens
Dokument

Miljövarudeklaration

Monteringsanvisning

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att inandas damm
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en behandlingsstation som uppfyllerlokala/regionala/nationella bestämmelser