Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVFETTNINGSMEDEL MICRO TURTLE 1 L
Art.nr 006925948 Lev.art.nr 900948

Turtle
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Avfettning Micro Turtle SEAB. Effektiv förtvätt som tar bort hårt sittande smuts som asfaltfläckar, vägsalt, olja fett.
Beteckning 278
Innehåll (l) 1
Typ Avfettningsmedel
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.