Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVFETTNING IRON OFF GEL 500 ML
Art.nr 007652841 Lev.art.nr 992605

Turtle
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Iron Off Gel tar enkelt och effektivt bort bromsdamm och metallpartiklar, även kallat 'flygrost', som sitter fast i lacken och på fälgarna.

Spraya på och vänta tills produkten skiftar färg. Iron Off Gel har en gel-konsistens som gör att den hänger kvar på ytan för optimal effekt. Syrafri och pH-balanserad formula
Beteckning 259
Innehåll (ml) 500
Typ Avfettningsspray
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten / .
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till godkänt avfallsdeponeringsställe.