Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EXM 725 EXPANDERBETONG GROV ANL 20 KG
Art.nr 007304231 Lev.art.nr 5200859212

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Expanderbetong Grov Anl är en torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Grov Anl ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingående Anläggningscement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig. Tryckhållfasthetsklass C50/60. Expanderbetong Grov Anl uppfyller högt ställda krav och har anlänts till ett flertal större anläggnings projekt, Storabältsbron, Öresundsbron, Citytunneln mm. Produkten uppfyller krav på undergjutnings- och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt SPCR 059. Och CE-märkt enligt EN 1504-6 Förankring.

Används i skikttjocklekar 30-300 mm. Särskilt lämpligt där krav på total utfyllnad finns. Expanderbetong Grov Anl är avsett för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, cisterner m.m. Expanderbetong Grov Anl är också lämplig för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten. Expanderbetong Grov Anl har en lättflytande (rinnande) konsistens och är lämplig för pumpning.

- Pumpbar
- Sulfatresistent
- P-märkt
- Uppfyller kraven enligt AMA Anläggning
Användningstid Ca 30 minuter
Bruksbindemedel Anläggningscement
CE-märkt Dop-SE 0224 enligt cert 0402, EN 1504-6
Frostbeständig Mycket god, enligt SS 137244 1A
Konsistens 360-445 mm enligt RISE-metod 1651
Lufthalt Ca 3 % enligt SS-EN 1015-7
Rek. skikttjocklek (mm) 30-300
Serie Weber EXM
Tryckhållfasthetsklass C50/60 enligt SS-EN 206-1
Typ Expanderbetong grov
Vattenbehov 2,2 liter per 20 kg (11%)
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 20
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.