Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GRUNDPUTS AQUAPANEL OUTDOOR SÄCK 25 KG
Art.nr 006816716 Lev.art.nr 49157

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Puts för armeringsnät och som grundputs. Åtgång: 1,5 kg/mm/m2
Färg Vit
Materialåtgång 1,5 kg/mm/m2
Nyans Vit
Typ Grundputs
Vikt (kg) 25
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning