Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FINBETONG C32/40 20 KG 48 ST/PALL
Art.nr 007078327 Lev.art.nr 5200853368

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Grovbetong, Finbetong och Ytbetong är tre torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Finbetong används vid de flesta gjutningsarbeten i skikttjocklekar 20-100 mm.
Användningstid Ca 2 timmar
Ballast (mm) Natursand 0-4 mm Kornmax 6 mm
Bruksbindemedel Byggcement
Börjar härda Ca 4 timmar
Frostbeständig Ja, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)
Lufthalt Ca 5 % enligt SS 13 71 11
Materialåtgång 20 kg per m² och 10 mm
Rek. skikttjocklek (mm) 20-100
Tryckhållfasthetsklass C32/40
Typ Finbetong
Vattenbehov Ca 2 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.