Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

ANLÄGGNINGSBETONG FIN 25 KG
Art.nr 007680903 Lev.art.nr 5511435

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Gjutning och betonglagning med krav på hög beständighet. För skikt 20–100 mm. Lämplig för betongkonstruktioner som utsätts för tuffare kemiska och mekaniska påfrestningar. Frostbeständig, vattentät och tål t.ex. salt havsmiljö bättre än Finbetong.
Bearbetningsbar minuter Ca 30 minuter
Materialåtgång 20 kg/10 mm/m2
Rek. skikttjocklek (mm) 20-100
Typ Anläggningsbetong fin
Vattenåtgång Max 2,6 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare