Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

REPARATIONSBRUK SIKAMONOTOP-3020 25 KG

Art.nr 008010396 Lev.art.nr 626201
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
R3 cementbaserat portätnings- och utjämningsbruk som innehåller återvunnet material 1-komponent, cementburet polymermodifierat reperationsbruk, låg krympbenägenhet portätning/färdig yta bruk. Den innehåller återvunnet material vilket leder till ett minskat koldioxidutsläpp vid produktion jämfört med motsvarande produkt.
Antal (st/frp) 1
Användningsområde Bör användas av erfarna yrkesmän: För tunna skikt, Används som portätnings- och utjämningsspackel, Reparation av mindre skador (porer eller andra ojämnheter i betong), Konstruktioner som kräver R3,R2,R1 klassade reparationsbruk, För inomhus och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +35
Arbetstemperatur (°C) +5 till +35
Blandningsförhållande Ca 4,7 liter vatten till 25 kg pulver
CE-märkt Ja
Dammreducerad Ja
Densitet ~2,0 kg/l
Förpackning Säck
Förvaring Förvaras torrt i oskadad, oöppnad och i förseglad orginalförpackning i temperatur mellan +5 °C och +35 °C. Följ hänvisningen på förpackningen
Innehåll 25 kg
Konsistens Grått pulver
Lagringstid 12 månader
Materialförbrukning Ca 1,7 kg/m2/mm. Detta värde är teoretiskt och beror på underlagets struktur och absorptionsförmåga
Rek. skikttjocklek (mm) Min 1 mm / max 5 mm
Tryckhållfasthet ~40 Mpa efter 28 dagar
Typ Reparationsbruk
Vattenmängd (l/frp) Ca 4,7 liter vatten
Övermålningsbar Efter minst 24 timmar vid +20°C
Dokument

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden..
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.