Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

REPARATIONSBRUK SIKAFLOOR-040 25 KG

Art.nr 008137271 Lev.art.nr 633198
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Cementbaserat reparationsbruk Sikafloor®-040 Patch är ett cementbaserat, 1-komponents, polymermodifierat reparationsbruk för golv och väggar. Det härdar snabbt för att kunna ge en gångbar yta efter ca 45 minuter.
Antal (st/frp) 1
Användningsområde Produkten kan användas som avjämning, reparation, lapp- och fyllningsbruk på cementbaserade underlag för golv, väggar inom och utomhus
Användningstid ~15 minuter vid +20°C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +30
Arbetstemperatur (°C) +5 till +30
Bearbetningsbar minuter ~15 minuter vid +20°C
Blandningsförhållande ~ 3,75 liter vatten för 25 kg pulver
CE-märkt Ja
Förpackning Säck
Förvaring Produkten måste förvaras i original, oöppnad och oskadad förpackning under torra förhållanden vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C. Se alltid förpackningen
Innehåll 25 kg
Konsistens Grått pulver
Lagringstid 6 månader
Materialförbrukning ~1,6 kg/m2/mm
Rek. skikttjocklek (mm) 1–10 mm
Tryckhållfasthet ≥ 16 N/mm2 efter 28 dagar
Typ Reparationsbruk
Vattenmängd (l/frp) ~ 3,75 liter vatten
Övermålningsbar Beroende på underlaget - se produktdatablad
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden..
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P264 Tvätta huden grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i fleraminuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.