Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

VINTERBETONG 20 KG

Art.nr 007526586 Lev.art.nr 5200875433
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Vinterbetong är en torrbetong och en köldbetongvariant av finbetong. Används vintertid vid gjutningsarbeten ned till -10°C . När Vinterbetong efter nedfrysning upptinas fås en kraftig tillväxt i tryckhållfastheten. Tryckhållfasthet C32/40. Vinterbetong används inomhus och utomhus för olika typer av gjutningsarbeten t.ex. för husgrunder, plintar, trappor, stödmurar, m.m. samt vid lagning och pågjutning på betongunderlag. Vinterbetong används vid de flesta gjutningsarbeten i skikttjocklekar från 25mm-300 mm. Används vid temperaturer under 5°C ner till -10°C.
Användningstid Ca 60 minuter
Bruksbindemedel Portlandcement
Frostbeständig Ja, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)
Lufthalt Ca 5 % enligt SS 13 71 11
Materialåtgång 20 kg per m² och 10 mm
Rek. skikttjocklek (mm) 25-300
Tryckhållfasthetsklass C32/40
Typ Vinterbetong
Vattentät Ja, enligt betongnorm
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.