Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

REP 955 SPRUTBETONG ANL C100/300 0-4 MM 20 KG

Art.nr 007520727 Lev.art.nr 5200875419
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Sprutbetongen REP 955 är i första hand avsedd för betongsprutning med torrsprutmetoden, med eller utan förfuktning. REP 955 är baserad på CEM I Portlandscement och innehåller plastfiber. REP 955 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

Sprutbetong används för inklädnad av tunnlar, förstärkning av pelare, balkar och plattor samt reparationer av kajer, kraftverksdammar, broar, tunnlar, vattentorn, silos, fasader eller andra betongkonstruktioner. Sprutbetong används, blandas och sprutas med lämplig utrustning. Yrkesvana och noggrannhet krävs för alla typer av sprutbetongarbeten.
Ballast (mm) Natursand 0-4
Bruksbindemedel Anläggningscement
Fiberförstärkt 6 mm, polypropylen
Frostbeständig Mycket god, enligt SS 13 72 44, 3A
Materialåtgång Beroende på underlag, skikttjocklek och sprutteknik. Ca 30 kg/m²/cm är ett bra riktvärde. Återslaget är inräknat.
Sammansättning C 100/300
Serie Weber REP
Typ Reparationsbetong för spruta
Vattenbehov Regleras i sprutan
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.