Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

REP 933 PUMPBETONG 0-8 MM C40/50 ANL LÖST

Art.nr 006618323 Lev.art.nr 5200779019
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
REP 933 är en torrbetong. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig pumpbar betongmassa. Genom sin lättflytande konsistens är REP 933 speciellt lämpad vid tät armering. Ger i hårdnat tillstånd god beständighet mot bl.a. tösalt. Tryckhållfasthetsklass C40/50 vid lättflytande konsistens. REP 933 ingår i webers system för betong reparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

Pumpbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fordras en högvärdig och frostbeständig betong. REP 933 är avsedd att användas vid gjutning av grova konstruktioner från 50 mm. REP 933 är anpassad för att pumpas med en betongpump typ kolvpump, men kan även appliceras på vanligt sätt.
Användningstid Ca 30 minuter
Ballast (mm) Natursand 0-8
Bruksbindemedel Anläggningscement
Börjar härda Ca 5 timmar
Frostbeständig Mycket god, enligt SS 137244 1A
Lufthalt Ca 7 % enligt EN 1015-7
Materialåtgång 2,0 kg/m², mm
Pumpbar Ja
Serie Weber REP
Tryckhållfasthetsklass C40/50 enligt EN 206-1
Typ Pumpbar betong
Vattenbehov Ca 2,7 liter per 25 kg
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) Löst
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.