Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

REP 932 ANLÄGGNINGSBETONG 0-12 MM 1000 KG

Art.nr 006618320 Lev.art.nr 5200779016
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Anläggningsbetong 0-12 mm är en torrprodukt innehållande Anläggningscement. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Är beständig i sulfathaltig miljö och ger i hårdnat tillstånd mycket god saltfrostbeständighet. Tryckhållfasthet C50/60 vid lättflytande konsistens. REP 932 ingår i webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

Anläggningsbetong används till gjutningsarbeten och betonglagning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong. T ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med saltning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv utsatta för hård förslitning. Anläggningsbetongen finns i två varianter, med ballast 0-4 mm resp. 0-12 mm. 0-12 mm används främst vid gjuttjocklekar >50 mm. Då betongen läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha lägst hållfasthet motsvarande C28/35.
- Högvärdig gjutningsbetong från 50 mm
- CEM I Portlandscement
- Mycket god saltfrostbestädighet
- Hög hållfasthet
Användningstid Ca 30 minuter
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Natursand 0-12
Bruksbindemedel Anläggningscement
Börjar härda Ca 6 timmar
Frostbeständig Mycket god, enligt SS 13 72 44 (salt miljö) XF4
Konsistens S4 enligt EN 206-1
Lufthalt Ca 5-8 % enligt EN 1015-7
Materialåtgång Ca 20 kg per m² och 10 mm tjocklek
Rek. skikttjocklek (mm) > 50
Serie Weber REP
Tryckhållfasthetsklass C50/60 enligt EN 206-1
Typ Anläggningsbetong
Vattenbehov Ca 1,9 liter per 25 kg
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 1000
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.