Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

REP 931 PUMPBETONG 0-4 MM C40/50 ANL 20 KG
Art.nr 007520724 Lev.art.nr 5200875416

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
REP 931 är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig pumpbar betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd god beständighet mot bl a tösalt. Tryckhållfasthetsklass C40/50 vid lättflytande konsistens. Rep 931 ingår i webers system för betong reparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

Pumpbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fordras en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong. REP 931 är avsedd att användas vid gjutning av konstruktioner från 30 mm. REP 931 är speciellt lämplig som utfyllnads- och avjämningsbetong. Då REP 931läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha hållfasthet motsvarande lägst C30. REP 931 är speciellt anpassad för att pumpas med en skruv- eller kolvpump.

- Anläggnings betong för högvärdig och mycket beständig betong arbeten
- Pumpbar
- Hållfasthets kalss C40/50
- Högvärdig och mycket beständig betong krävs
- Exponerings klass X0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2
Användningstid Ca 30 minuter
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Natursand 0-4
Bruksbindemedel Anläggningscement
Börjar härda Ca 4 timmar
Frostbeständig Ja, enligt SS 137244 1A
Lufthalt Ca 7 % enligt EN 1510-7
Materialåtgång 2,0 kg/m²/mm
Pumpbar Ja
Serie Weber REP
Tryckhållfasthetsklass C40/50 enligt EN 206
Typ Pumpbar betong
Vattenbehov Ca 2,9 liter per 20 kg
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 20
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.