Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

REP 65 REPARATIONSBRUK ANL 20 KG

Art.nr 007520720 Lev.art.nr 5200875412
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
REP 65 är ett byggbart torrbruk baserat på CEM I med plastfiber avsett för lagning av betong utan formsättning. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lagningsbruk med hög hållfasthet och normalt en bra vidhäftning och beständighet. REP 65 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

REP 65 används vid rekonditionering och reparation av betong där ett reparationsbruk baserat på CEM I Portlandscement krävs. Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-50mm. (50mm på begränsade ytor). Vid tjocka utbredda lagningar påförs bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor eller ytor med horisontellt stöd kan REP 65 påföras i ett skikt. Innehåller plastfiber för minskning av sprickrisk. REP 65 är avsett för lagning av mycket högvärdig betong (lägst C32/40) och där hög hållfasthet fordras. Ett 20mm skikt motstår genomkarbonatisering i 50 år.

- CEM I baserat reparationsbruk (PCC) - Reparationsklass R4 EN 1504-3 - EPD-verifierad
Användningstid Ca 60 minuter
Ballast (mm) Natursand 0-2
Bruksbindemedel Anläggningscement
Börjar härda 4-8 timmar
Fiberförstärkt Ja, polypropylen
Frostbeständig Mycket god, enligt SS137244 (salt miljö)
Lufthalt Ca 5-8 % enligt EN 1015-7
Materialåtgång Ca 20 kg/m² och 10 mm tjocklek
Rek. skikttjocklek (mm) 5-50
Serie Weber REP
Typ Reparationsbruk
Vattenbehov 2,6-3,0 liter per 20 kg
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.