Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

REP 45 REPARATIONSBRUK 20 KG

Art.nr 007520719 Lev.art.nr 5200875411
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
REP 45 är ett byggbart torrbruk med plastfiber avsett för lagning av betong utan formsättning. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lagningsbruk med hög hållfasthet och normalt en bra vidhäftning och beständighet. REP 45 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt 1504-3.

REP 45 används vid rekonditionering och reparation av betong såväl utomhus som inomhus. Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-50 mm. (50mm på begränsade ytor). Vid tjocka utbredda lagningar påföres bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor eller ytor med horisontellt stöd kan REP 45 påföras i ett skikt. Innehåller plastfiber för minskning av sprickrisk. REP 45 är avsett för lagning av mycket högvärdig betong (lägst C32/40) och där hög hållfasthet fordras. Ett 20mm skikt motstår genomkarbonatisering i 50 år. Vid lagning av betong med normal hållfasthet används REP 25.
- Reparationsbruk med plastfiber för lagning utan formsättning
- Reparationsklass R4 EN 1504-3
- Högt genomkarbonatisernings motstånd
Användningstid Ca 60 minuter vid +20°C
Ballast (mm) Natursand 0-2
Bruksbindemedel Cem II 52,5 N (Portlandcement)
Börjar härda 3-8 timmar
Fiberförstärkt Ja
Frostbeständig Ja, enligt SS 137244 1A (salt miljö)
Lufthalt Ca 5-8 %
Materialåtgång Ca 20 kg/m² Rep 45 per m² och 10 mm tjocklek
Rek. skikttjocklek (mm) 5-50
Serie Weber REP
Typ Reparationsbruk
Vattenbehov Ca 3 liter per 20 kg
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.