Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

NOMIX BETONG 20 KG 48 ST/PALL

Art.nr 006883039 Lev.art.nr 5200827945
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weber nomix är en blandningsfri betong för enkla gjutningar. Idealisk till att gjuta fast räcken, staket, skyltar mm. Snabbhärdande. Inga speciella verktyg krävs.
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Ballast (mm) 0-4
Bruksbindemedel Cement
Densitet 2.0 kg/dm³
Härdningstid 15 minuter
Konsistens Plastisk
Materialåtgång 20 kg ger ca 12 l betong
Minsta skikttjocklek (mm) 100
Typ Blandningsfri betong
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.