Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LÄGGNINGSBRUK C25/30 1000 KG

Art.nr 006618310 Lev.art.nr 5200779001
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weber Läggningsbruk C25/30 är ett cementbaserat läggningsbruk avsett för läggning av keramiska plattor i tjockt bruksskikt. Läggningsbruket tillverkas av lågalkalisk cement (anläggnings-cement) och natursand och är därför lämpligt för alla typer av keramiska plattor. Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C.
Ballast (mm) 0-4
Bruksbindemedel Cement I 42,5mH/LA/SR3
Frostbeständig Ja, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)
Materialåtgång 20 kg/m² och 10 mm skikttjocklek
Minsta skikttjocklek (mm) 30 vid fast golvkonstruktion, 50 mm vid flytande
Tryckhållfasthetsklass C25/30
Typ Läggningsbruk
Vattenbehov Ca 1,6 liter per 25 kg
Vikt (kg) 1000
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.