Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GROVBETONG C32/40 20 KG 48 ST/PALL

Art.nr 007078328 Lev.art.nr 5200853369
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Grovbetong, Finbetong och Ytbetong är tre torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Grovbetong används till gjutningsarbeten inomhus och utomhus i grövre än 50mm skikt t.ex. för husgrunder, plintar, trappor, stödmurar, m.m. samt vid lagning och pågjutning på betongunderlag.
Användningstid Ca 2 timmar
Appliceringstemperatur (°C) > 5
Ballast (mm) Natursand 0-10
Bruksbindemedel Portlandcement
Börjar härda Ca 4 timmar
Frostbeständig Ja, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)
Kornstorlek (mm) 12
Lufthalt Ca 5 %
Materialåtgång 20 kg per m² och 10 mm
Rek. skikttjocklek (mm) > 50
Sammansättning C 400 kg/m³
Tryckhållfasthetsklass C32/40
Typ Grovbetong
Vattenbehov Ca 2 liter per 20 kg
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.