Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FIBERBETONG 50 VF 1000 KG

Art.nr 006618322 Lev.art.nr 5200779018
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Expanderbetong 50 VF är ett polypropylyenfiberförstärkt torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdig betongmassa.

Används i skikttjocklekar från 30 mm, särskilt lämpligt där krav på total utfyllnad finns och stora krav på sprickfrihet. Expanderbetong 50 VF är avsett för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av betongoch stålkonstruktioner, brolager, cisterner mm. Expanderbetong 50 VF används också vid andra gjutningar där krav på god täthet och hög tryckhållfasthet eftersträvas.

- Fiberförstärkt
- Extra sulfatbeständigt
- Mycket hög utfyllnadsförmåga
- Hög tryckhållfasthet
Typ Expanderbetong
Vikt (kg) 1000
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.