Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

DRY-MIX 85 SNABBTORKANDE BETONG PUMPBAR GENOMSTRÖMSBL. 20 KG

Art.nr 007090360 Lev.art.nr 5200853371
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Dry-Mix 85 är en torrbetong som finns i två varianter, en för genomströmningsblandare (pumpbar) (se separat produktblad) och en för satsblandning. Torrbetongen blandas endast med rent vatten för att få en färdigblandad betongmassa med hög hållfasthet och en snabb uttorkning. Uttorkningstiden ned till 90% RF är normalt 2 dygn och ned till 85 % 3-7 dygn. Tryckhållfasthet efter 28 dygn är ca 30MPa.

Dry-Mix 85 används till betonglagnings- och gjutningsarbeten. Betongen är avsedd att användas vid gjutning i skikttjocklekar 40–300 mm. Betongen är mycket lämplig som utfyllnads och grovavjämning i samband vid våtrum men också som fogfyllnadsbetong eller elementfogbruk där en snabb uttorkning är önskvärd. För att garantera bästa resultat och säkerställa en alkalitetsspärr bör betongytan beläggas med en självtorkande eller normaltorkande avjämningsmassa (weberfloor 120 Reno eller weberfloor 140 Nova).

- Snabbtorkande betong
- Kan användas till de flesta gjutningsarbeten
- Mycket fördelaktig där snabb uttorkning är nödvändig
- Finns i två varianter, pumpbar/satsblanding
- RF ≤ 85 % efter 3-7 dygn
Användningstid Ca 30 minuter
Ballast (mm) Natur 0-4
Bruksbindemedel Cem I 52,5 R (Portlandcement)
Frostbeständig Ja, enligt SS 137244, ej salt miljö
Gångbar Ca 4 timmar
Lufthalt Ca 10-15 %
Materialåtgång 80 kg betong per m² och 40 mm tjocklek
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 40-300
Serie Weber DRY-MIX
Typ Torrbetong
Vattenbehov Ca 13 %
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.