Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

AVJÄMNING UTE REP FLOW 1000 KG

Art.nr 006618345 Lev.art.nr 5200779069
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weber Rep Flow är en pumpbar flytande ytbetong som ger en slitagetålig färdig betongyta. Rep Flow är baserad på portlandcement, sand och tillsatsmedel för att uppnå goda flytegenskaper, låg krympning, bra vidhäftning till underlaget och god frostresistens. Materialet kan blandas och läggas för hand eller med Webers blandarpumpar. Weber Rep Flow levereras även med Webers pumpbil.

Weber Rep Flow är en flytbetong som rekommenderas att användas inomhus och utomhus både vid nyproduktion och renovering där man kräver slitstarka, fukt- och frostbeständiga golv.

- Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
- Färdig betongyta med minimal arbetsinsats
- Anpassad för inomhus och utomhusbruk till ex garage, terrasser, loftgångar, källargolv mm
- Uppfyllda exponeringsklasser X0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2
- Hållfasthetsklass C35/45
Användningstid Ca 20 minuter vid +20°C
Bruksbindemedel Portlandcement
Böjdraghållfasthet F7 enligt EN 13813
Frostbeständig God, enligt SS 13 72 44 IA
Gångbar Ca 8-12 timmar vid 20 °C
Konsistens 160-190 mm enligt Weber standard 99:03
Materialåtgång Ca 2 kg/m²/mm
Rek. skikttjocklek (mm) 10-80
Tryckhållfasthetsklass C35/45 enligt EN 206-1
Typ Avjämning
Vattenbehov Ca 3 liter per 20 kg
Vikt (kg) 1000
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.