Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

UNIVERSALRUK P3 BEMIX 25 KG

Art.nr 002156720 Lev.art.nr 522805
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Bemix P3 är ett pumpbart universalbruk för undergjutningar . Rinnande konsistens med god pumpbarhet som appliceras lätt med smidig Bemix pump. Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdigblandat bruk. Vattenåtgång: max 3,25 l per 25 kg. Skikttjocklek: oarmerat 20–150 mm.
1kg material ger färdig betong (l) 0,50
Användningsområde Inomhus och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter 20
Blandningsförhållande 3,5-4,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement
Fraktion (mm) 0-4
Förpackning Småsäck
Förvaring Torrt i obruten förpackning
Konsistens Rinnande
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 2 kg per m2 och mm
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) Oarmerat 20–150
Tryckhållfasthet >60 MPa efter 28 dygn
Typ Universalbruk
Vattentät Ja
Vattenåtgång 3,25 liter per säck
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.