Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

HIGH TECH 310 BEMIX 25 KG

Art.nr 002156723 Lev.art.nr 52310
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Tixotropt och pumpbart expanderbruk. Används främst vid fogning där en tät fog med hög hållfasthet efterfrågas samt vid förankring av järn i vertikala ytor. Bemix High Tech 310 är ett pumpbart tixotropt bruk med expansion. Används främst vid fogning där en tät fog med hög hållfasthet efterfrågas och vid förankring av järn i vertikala ytor. Bemix High Tech 310 är lätt att applicera för hand eller med anpassad pumputrustning. Används till fogning av exemplevis betongelement och natursten där en tät fog med hög hållfasthet efterfrågas. För montering av bultar och järn i både horisontella och vertikala hål. Också lämplig för mindre gjutningar med höga krav och uppfyllningar där form inte kan användas. Uppfyller kraven enligt EN 1504-6. Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdigblandat bruk. Vattenåtgång: max 3,75 l per 25 kg. Skikttjocklek: oarmerat 5–20 mm.
1kg material ger färdig betong (l) 0,50
Användningsområde Inomhus och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter 20
Blandningsförhållande 3,75 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement
Förpackning Småsäck
Konsistens Tixotrop
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 2 kg per m² och mm
Produkt HIGH TECH 310
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 5-20
Tryckhållfasthet 70 MPa
Typ Expanderbetong
Vattentät Ja
Vattenåtgång 3,75 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.