Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EXPANDERBRUK FIN BEMIX 25 KG

Art.nr 002156710 Lev.art.nr 522100
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Bemix Fin är ett expanderande undergjutningsbruk där finare ballast efterfrågas. Rinnande konsistens, god pumpbarhet. Användning vid maskinundergjutningar och förankringar. Pumpbart expanderbruk som används till under- och igjutningar. Förankring av bult och armering. Användningsområden exempelvis räckesstolpar, maskinundergjutningar, bultförankringar, armeringsförankring där önskemål om tunnare skikt finns. Godkänt för betongreparation enligt EN 1504-6. Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdigblandat bruk. Vattenåtgång: max 4 l per 25 kg. Skikttjocklek: oarmerat 5–40 mm.
1kg material ger färdig betong (l) 0,50
Bearbetningsbar minuter 20
Förpackning Småsäck
Materialåtgång 2 kg per m2 och mm
Rek. skikttjocklek (mm) 5-40
Tryckhållfasthet 70 MPa
Typ Bruk
Vattentät Ja
Vattenåtgång 4 liter per säck
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.