Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EXPANDERBRUK A3 FF BEMIX 25 KG

Art.nr 002156719 Lev.art.nr 522809
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbart expanderbruk som uppfyller kraven enligt AMA Anläggning. Innehåller köldtillsatts för gjutningar ner till –10 °C och används vid förankring och krävande undergjutningar av t.ex. maskiner och brolager. Bemix A3 FF är ett pumpbart expanderbruk, baserat på anläggningscement med köldtillsats, som används till under- och igjutningar när krav på härdning vid låga temperaturer finns. Användningsområden är exempelvis räckesstolpar, maskinundergjutningar, bultförankringar och brolager. Härdar i minusgrader utan uppvärmning. Godkänt enligt AMA Anläggning 20 för användning ner till –10 °C och P-märkt enligt CR 059. Godkänt för betongreparation enligt EN 1504-6. Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdigblandat bruk. Vattenåtgång: max 3,1 l per 25 kg. Skikttjocklek: oarmerat 20–150 mm.
1kg material ger färdig betong (l) 0,50
Användningsområde Inomhus och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) -10 till +25
Bearbetningsbar minuter 20
Blandningsförhållande 2,9 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement
Fraktion (mm) 0-4
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 2 kg per m² och mm
Produkt EXPANDERBRUK A3 FF
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 20-150
Tryckhållfasthet >20 Mpa vid -10 °C (efter 14 dygn)
Typ Expanderbetong
Vattentät Ja
Vattenåtgång 2,9 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.