Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

ANLÄGGNINGSBETONG GROV 25 KG

Art.nr 007680904 Lev.art.nr 5511455
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Gjutning och betonglagning med krav på hög beständighet. För skikt över 50 mm. Lämplig för betongkonstruktioner utsatta för tuffare kemisk och mekanisk belastning. Frostbeständig, vattentät och tål tex salt havsmiljö bättre än Grovbetong. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3. Bearbetningsbar: ca 30 min. Åtgång: 20 kg/10 mm/m2. Vattenåtgång: max 2,5 l per 25 kg. Skikttjocklek: > 50 mm.
Bearbetningsbar minuter Ca 30 minuter
Materialåtgång 20 kg/10 mm/m2
Rek. skikttjocklek (mm) > 50 mm
Typ Anläggningsbetong grov
Vattenåtgång Max 2,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare