Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BETONGREPARATIONSBRUK ARDEX B16 GRÅ 20 KG

Art.nr 008010866 Lev.art.nr 39150
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
För användning inom- och utomhus på golv, vägg och tak. Till reparation och utfyllnad av hål och utsparningar med blottlagd armering. För reparation av betongytor. För reparation av färdiga betongelement och armerade betongkonstruktioner som altaner, balkar och pelare. Skyddar armeringen mot korrosion.

Underlaget bör vara fuktigt. Men ska alltid vara fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Damm, smuts, rester av färg och puts, kalkstänk och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning måste avlägsnas. Lösa partier samt nedbruten, svag, lös eller skadad betong ska avlägsnas ner till den bärkraftiga kärnbetongen.
Eventuell armering ska friläggas på ett sådant sätt, att den är helt ren så att man kan applicera betongbruket. Den frilagda armeringen ska rengöras mekanisk, så att den motsvarar renhetsgrad SA 2, vi rekommenderar att man sand- eller vattenblästrar armeringen. När armeringen är frilagd ska den skyddas mot korrosion med ARDEX B 16 utan dröjsmål.
Innan bruket appliceras måste underlaget förvattnas mycket och kraftigt. Detta kan utföras med borste, blomspruta eller vattenslang eller liknande. Underlaget ska påföras så mycket vatten att det är mättat. Efter att vattnet är påfört och innan spacklingen påbörjas ska underlaget torka upp, så att det är fuktigt men sugande och fritt från kvarstående vatten.
Slamma: På porösa cementbaserade underlag rekommenderas att vidhäftningen förbättras genom att förstärka underlaget med en häftslamma. Blanda vatten och ARDEX E 100 i förhållande 1:1 och blanda det med ARDEX B 16 till en tjockflytande, smidig, applicerbar konsistens. Påför slamman med en kvast på den fuktade betongen och de rengjorda armeringsjärnen.

Blanda alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Maskinblanda kraftigt vid tillsättning av pulver till ett smidigt formfast bruk utan klumpar. Vid blandning med visp låt bruket vila i ca 2 - 3 min, varefter det vispas upp igen. Om man blandar flera säckar rekommenderas det att man använder en tvångsblandare. ARDEX B 16 ska alltid maskinblandas för rätt resultat ska uppnås.

- Till reparation av hål och utsparningar med blottlagd armering.
- Certifierat R4 PCC-betong EN 1504-3.
- Skyddar armeringen mot korrosion, certifikat EN 1504-7.
- Brandklass – A1, obrännbar.
Bearbetningstemperatur (°C) +5 °C till +30 °C
Bearbetningstid Ca 60-90 minunter vid 20 °C
Blandningsförhållande Ca 3,2–3,4 liter vatten till 20 kg pulver
Böjdraghållfasthet Efter 28 dagar ca 8 N/mm2
Densitet 1,4 kg/liter, blandad 2,1 kg/liter
Förvaring Torrt
Gångbar Efter ca 8 timmar
Lagringstid Ca 12 månader i oöppnad originalförpackning
Materialförbrukning Ca 1,8 kg pulver/m²/mm skikttjocklek
PH-värde Ca 13
Tryckhållfasthet Efter 28 dagar ≥48 N/mm2
Typ Betongreraration
Vikt (kg) 20
Volymdelar 1 del vatten till 4,5–4,2 delar pulver
Övrigt Innehåller beståndsdelar somskyddar mot korrosion
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 eller EUH203).
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.