Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CAL 234 CD-SPRITPUTS DOLOMIT 5 MM SPRUTBAR PG2 20 KG

Art.nr 007616830 Lev.art.nr 5200880521
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på hydrauliskkalk (NHL5) och släckt teknisk kalk med välgraderad vit dolomit som ballast. Används som ytputs på mineraliska putsbruk av kvalité CS II (bruksklass C) eller CS I (bruksklass D) vid nyproduktion och renovering.

- Infärgas efter önskemål
- Dolomit som ballast
- Pumpbar
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-5
Bruksbindemedel NHL 5 och Luftkalk (K)
Materialåtgång 12-15 kg/m²
Pumpbar Ja
Serie Weber CAL
Tryckhållfasthetsklass CS I enligt EN 1015-11
Typ CD-spritputs
Vattenbehov 4-4,8 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.