Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CAL 232 CD-STÄNKPUTS PG2 20 KG

Art.nr 007616828 Lev.art.nr 5200880519
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på NHL (Hydr. Kalk) med välgraderad vit dolomit som ballast. Används som ytputs på mineraliska putsbruk av högst kvalitet CSII (C) vid nyproduktion och renovering. Ej för socklar.

- Infärgas efter önskemål
- Dolomit som ballast
- Glimmereffekt
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-2
Bruksbindemedel NHL 5 och Luftkalk (K)
Förvaring Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Lagringstid Max 12 månader från produktionsdatum
Materialåtgång 4-7 kg/m²
Minsta skikttjocklek (mm) 2 mm
Serie Weber CAL
Tryckhållfasthetsklass CS I enligt EN 1015-11
Typ Stänkputs
Vattenabsorption W0 enligt EN 1015-18
Vattenbehov 4,8-5,6 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.