Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CAL 147 KALKSPRITPUTS 10 MM ÄRT 20 KG
Art.nr 007616826 Lev.art.nr 5200875384

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad spritputs baserad på lufthårdnande kalk med naturgrus som ballast. Används vid renovering av kalkputsade byggnader där man önskar grov struktur. Används som ytputs på mineraliska putsbruk av högst kvalitet CS I (D). Anpassad för hand applicering. Grovt traditionellt utseende
Ballast (mm) Välgraderad natursingel 10
Bruksbindemedel Luftkalk (K)
Materialåtgång 22-24 kg/m²
Serie Weber CAL
Typ Kalkspritputs
Vattenbehov Ca 4,5 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.