Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

STÄNKPUTS KKH 0-2 SPECIALKULÖR 25 KG

Art.nr 003787905 Lev.art.nr 5660165
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Hydraulisk kalk och luftkalk, dolomit 0–1 mm alt. 0–2 mm. För renovering av äldre fasader samt för ytbehandling av ny puts av högst kvalitetsklass C. Stänkputs KKh används vid renovering av äldre fasader samt vid ytbehandling av ny puts. Används på puts med kvalitetsklass CS ll (C) eller CS l (D). Åtgång: 3–5 kg/m². Vattenåtgång: 6–7 l per 25 kg. Innehåll: hydraulisk kalk och luftkalk, dolomit 0–1 mm alt. 0-2 mm.
Användningstid Ca 2 timmar vid 20 °C
Bruksbindemedel Kalk och hydraulisk kalk
Fraktion (mm) 0-2
Frostbeständig God
Förvaring Fuktskyddat
Kulör Specialkulör
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 3-5 kg per m²
Typ Stänkputs
Vattenåtgång 6-7 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare