Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

STÄNKPUTS KC 0-2 FC100 25 KG
Art.nr 003787906 Lev.art.nr 5660175

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Kalk och cement, dolomit 0–1 mm alt. 0–2 mm. För ytbehandling på ny puts samt renovering av äldre fasader.
Användningstid Ca 2 timmar vid 20 °C
Bruksbindemedel Kalk och cement
Fraktion (mm) 0-2
Frostbeständig God
Förvaring Fuktskyddat
Kulör Vit FC100
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 3-5 kg per m²
Typ Härdstänkputs
Vattenåtgång 6-7 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.