Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

SOCKELSPRITPUTS KC STANDARDKULÖR 25 KG
Art.nr 003266432 Lev.art.nr 5660525

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Kalk och cement, dolomit 0–5 mm. För ytbehandling av socklar.
Användningstid Ca 2 timmar vid 20 °C
Bruksbindemedel Kalk och cement
Fraktion (mm) 0–5
Frostbeständig God
Förvaring Fuktskyddat
Kulör Standardkulör
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 14 kg per m²
Typ Sockelspritputs
Vattenåtgång 4,5–5,5 l per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare