Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

HÄRDSTÄNKPUTS KC 0-2 STANDARDKULÖR 25 KG

Art.nr 003266439 Lev.art.nr 5660825
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
För ytbehandling på ny puts samt renovering av äldre fasader där hög vidhäftning erfordras. Härdstänkputs KC används vid ytbehandling på ny puts samt vid renovering av äldre fasader där hög vidhäftning erfordras. Används på puts med kvalitetsklass CS lV (A) eller CS lll (B). Åtgång: 3–5 kg/m². Vattenåtgång: 6–7 l per 25 kg. Innehåll: Kalk och cement, dolomit 0–1 alt. 0–2 mm.
Användningstid Ca 2 timmar vid 20 °C
Bruksbindemedel Kalk och cement
Fraktion (mm) 0-2
Frostbeständig God
Förvaring Fuktskyddat
Kulör Standardkulör
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 3-5 kg per m²
Typ Härdstänkputs
Vattenåtgång 6-7 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare