Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

HÄRDSTÄNKPUTS KC 0-1 STANDARDKULÖR 25 KG
Art.nr 003266434 Lev.art.nr 5660625

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
För ytbehandling på ny puts samt renovering av äldre fasader där hög vidhäftning erfordras.
Användningstid Ca 2 timmar vid 20 °C
Bruksbindemedel Kalk och cement
Fraktion (mm) 0-1
Frostbeständig God
Förvaring Fuktskyddat
Kulör Standardkulör
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 3-5 kg per m²
Typ Härdstänkputs
Vattenåtgång 6-7 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.