Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

SET 862 NATURSTENSBRUK 25 KG

Art.nr 006619176 Lev.art.nr 5200790939
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Mellanbäddsbruk för läggning av kalibrerad och okalibrerad natursten inomhus och utomhus på bäddtjocklekar mellan 5-20mm. Produkten är CE-märkt C2 TE enl EN 12004.Set 862 naturstensbruk är registrerad i Basta, är med i Svanens husproduktportal, accepteras enl Byggvarubedömningen, BVB, och är bedömd B enl Sunda Hus.

För användning till kalibrerad och okalibrerad, icke fuktkänslig, natursten och keramiska plattor i bäddtjocklekar mellan 5-20mm. För användning inomhus och utomhus, i torra och våta utrymmen på både väggar och golv. Fungerar utmärkt för användning ovan golvvärme. Dock ej lämplig för träbjälklag. Kan användas tillsammans med Tec Superflex D2 på underlag av betong äldre än 6 månader med en relativ fuktighet lägre än 95%. Set 862 naturstensbruk innehåller trass-cement och är extra lämpligt för läggning utomhus.

- CE-märkt C2 TE enl EN 12004
- Åtgång 3,5-28,6 kg/m²
- Kan användas upp till 20 mm
- Extra lämplig för dubbellimning
- Lämplig för transparent keramik
Användningstid Ca 2 timmar. Utkammad: ca 20 minuter (EN 1346)
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +30
CE-märkt Ja
Gångbar Minst 1 dygn
Materialåtgång Ca 1,5 kg/m² och mm, ca 4,6 kg/m² vid 10mm fixkam
Rek. skikttjocklek (mm) 5-20
Serie Weber SET
Typ Naturstensbruk
Vattenbehov 5,5-6,0 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.