Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BYGGCEMENT STORSÄCK 1000 KG
Art.nr 006618285 Lev.art.nr 5200778879

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Produkten säljs oförädlad direkt från leverantören Cementa. Byggcement är ett portlandkalkstenscement som tillverkas i Skövde och Slite. Det har ordinär hållfasthetsutveckling och används vid vanliga betongarbeten, t.ex. vid husbyggnad.
Typ Byggcement
Vikt (kg) 1000
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att andas in damm
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten
VID INANDNING Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning