Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BASCEMENT STORSÄCK 1000 KG

Art.nr 006618288 Lev.art.nr 5200778885
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Bascement är ett Portland-flygaskecement som tillverkas i Skövde. Det har ordinär hållfasthetsutveckling i tidig ålder och hög normaltidshållfasthet. Det kan användas vid alla vanliga betongarbeten, t.ex. husbyggnad. Produkten säljs oförädlad direkt från leverantören Cementa.
Typ Bascement
Vikt (kg) 1000
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att inandas damm
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast läkare
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning