Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LIP 205 EXPRESSCEMENT 5KG

Art.nr 005363191 Lev.art.nr 100341
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
LIP 205 Expresscement. Montagecement till fast gjutning och spackling.

- Upp till 5 mm i en arbetsgång
- Inom och utomhus
- Öppentid ca. 3 minuter
- Gångbar efter ca. 10 min
- Beläggningsbar med keramiska material efter ca. 30 min

Materialåtgång
- Plastisk konsistens: Blanda 3 volymdelar LIP 205 med 1 del vatten
- Tunnflytandekonsistens: Blanda 2 volymdelar LIP 205 med en del vatten
- Vid större/djupare lagningar kan LIP 205 blandas med 1:1 torkad kvartssand

Användningsområde
- LIP 205 används till snabb montering av ex. stolpsko mm
- Reperation av betong, tegelsten, puts

Vid gjutning
- Till cementputs och liknande, blandas 1 del cement med 3 delar sand
- Till gjutning/lagning blandas 1 del cement med 4 delar sand
- Till fastgjutning av stolpar och liknande blandas 1 del cement med 3½ delar sand och 5 delar sten
- Kornstorlek sand: 0-4 mm
- Kornstorlek sten: 4-32 mm, beroende på typ av gjutning
Användningsområde Inomhus & utomhus
Användningstid Ca 2- 3 minuter
Appliceringstemperatur (°C) +5 till 25
Beläggningsbar Ca 30 min vid 20°C (klinker)
Blandningsförhållande 1,3 liter vatten/5 kg
Börjar härda Efter 3 minuter
Certifiering EC 1 plus
Densitet Ca 1,6 kg/liter uppblandad
Frostbeständig Ja
Färg Grå
Förpackning Plastlaminerad papperspåse
Förvaring Förvaras torrt
Gångbar Ca 10 min vid 20°C
Lagringstid Minst 6 mån i oöppnad förpackning
Materialåtgång Ca 1,6 kg/liter
Minsta skikttjocklek (mm) < 1
Nyans Grå
Rek. skikttjocklek (mm) 0-5 mm i ett skikt
Tryckhållfasthetsklass 30-35 N/mm²
Typ Montagecement
Vikt (kg) 5
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en återvinningsanläggning. i enlighet med lokala bestämmelser.