Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EPS-BETONG VARM 9 KG
Art.nr 005938372 Lev.art.nr 536805

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Extra lätt och högisolerande lättviktsuppfyllnad för utjämning och uppfyllnad inom- och utomhus. Produkten är dammreducerad, pumpbar och lämplig under golvvärme. Tål tillskjutande fukt.
1kg material ger färdig betong (l) 4,67
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 1
Appliceringstemperatur (°C) +10 till +25
Bearbetningsbar minuter 60
Blandningsförhållande 4-4,5 liter vatten per 9 kg
Bruksbindemedel Cement
Densitet (kg/m³) 240
Frostbeständig Nej
Förvaring Torr förvaring i obruten förpackning
Gångbar Ca 12-72 timmar
Konsistens Homogen massa
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 0,2 kg per m² och mm
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) >30
Tryckhållfasthet >0,5 MPa
Typ Betong
Vattentät Ja
Vattenåtgång 4-4,5 liter per 9 kg
Vikt (kg) 9
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.